KISI-KISI ASESMEN MADRASAH AKIDAH AKHLAK MTS

asesmen

 KISI-KISI ASESMEN MADRASAH AKIDAH AKHLAK MTS

Berikut adalah kisi-kisi Asesmen Madrasah mata pelajaran Akidah Akhlak untuk MTs Kelas 9, semoga bermanfaat

NO.

KOMPETENSI DASAR (KD)

MATERI ESENSIAL

KELAS

INDIKATOR

1. 3.1 Memahami dasar, tujuan, bukti/dalil akidah Islam dan manfaat mempelajarinya. Akidah islam (Iman, Islam, dan Ihsan). VII Menganalisis akidah  Islam  (iman,  Islam,  dan ihsan).
2. 3.2 Menganalisis sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah Swt. beserta bukti/dalil naqli dan aqlinya. Sifat-sifat Allah Swt. VII Menyimpulkan kandungan dalil sifat-sifat Allah Swt. dan menghubungkannya dengan peristiwa yang ada dalam kehidupan sehari-hari.
3. 3.3 Menganalisis konsep, dalil dan dampak positif taubat, taat, istiqamah, dan ikhlas. Taubat, taat,istiqamah, dan ikhlas.

 

VII Menganalisis peristiwa yang terjadi dikaitkan dengan sikap taubat, taat, istiqamah, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari.
4. 3.4 Menerapkan adab dan fadhilah sholat dan dzikir                                    (istighfar, shalawat, dan Laa ilaaha illallaah). Adab     dan     fadhilah sholat dan dzikir. VII Mengklasifikasi penerapan adab sholat dan dzikir (istighfar, shalawat, dan Laa ilaaha illallaah) dalam ibadah sehari-hari.

 

NO.

KOMPETENSI DASAR (KD)

MATERI ESENSIAL

KELAS

INDIKATOR

5. 3.5 Menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman a.s.

 

Keteladanan                                   Nabi Sulaiman a.s. VII Menyimpulkan peristiwa kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai keteladanan Nabi Sulaiman a.s.
6. 3.6 Memahami sepuluh al- Asma’ al-Husna (al- Aziiz, al-Bashiith, al- Ghaniyy, ar-Ra’uuf, al- Barr, al-Fattaah, al-`Adl, al-Hayyu, al-Qayyuum, al-Lathiiif). al-Asma’ al-Husna (al-Aziiz, al-Bashiith, al-Ghaniyy,ar-Ra’uuf, al-Barr, al- Fattaah, al-`Adl, al- Hayyu, al-Qayyuum, al-Lathiiif). VII Menentukan perilaku yang benar dari peristiwa yang terjadi dalam meneladani al-Asma’ al- Husna (al-Aziiz, al-Bashiith, al-Ghaniyy, ar- Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, al-`Adl, al-Hayyu, al- Qayyuum, al-Lathiiif).
7. 3.8 Memahami pengertian, dalil, ciri-ciri dan dampak negatif sifat riya dan nifaq. Sifat riya dan nifaq. VII Menganalisis          sifat     riya     dan nifaq dalam kehidupan sehari-hari.
8. 3.9 Menerapkan adab membaca Al-Qur’an dan berdoa. Adab membaca  Al- Qur’an dan berdoa. VII Menentukan perilaku yang tepat yang berkaitan dengan penerapan adab membaca Al-Qur’an dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari.
9. 3.10 Menganalisis kisah keteladanan                               Nabi Ibrahim a.s. Kisah Nabi Ibrahim a.s. VII Menganalisis kisah  keteladanan  Nabi  Ibrahim a.s. yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari.
10. 3.1 Memahami  sejarah, hakikat,  dan keistimewaan       Al- Qur’an. Keistimewaan  Al- Qur’an. VIII Menentukan      contoh      fenomena     alam yang menjadi bukti keistimewaan Al-Qur’an.

 

NO.

KOMPETENSI DASAR (KD)

MATERI ESENSIAL

KELAS

INDIKATOR

11. 3.2  Menganalisis pengertian, contoh dan hikmah mukjizat   serta kejadian  luar  biasa lainnya  (karamah, maunah, dan irhas). Mukjizat,                           karamah, maunah, dan irhas. VIII ·       Menganalisis            pengertian, contoh dan hikmah mukjizat, karamah, maunah, irhas.

·       Menganalisis perilaku yang berhubungan dengan hikmah adanya mukjizat, karamah, maunah, dan irhas.

12. 3.3  Menganalisis pengertian,  dalil, contoh, dan dampak positif       sifat       ikhtiyar, tawakal, qana’ah, sabar dan syukur. Sifat                              ikhtiyar, tawakal, qana’ah, sabar dan syukur. VIII Menganalisis pengertian, dalil, contoh, dan dampak positif ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur.
13. 3.4 Memahami pengertian, dalil, contoh, dan dampak negatif sifat ananiah, putus asa, gadab, dan tamak. Sifat ananiah, putus asa, gadab, dan tamak. VIII Menganalisis pengertian, dalil, contoh, dan dampak negatif sifat ananiah, putus asa, gadab, dan tamak.
14. 3.5 Menerapkan adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya. Adab kepada orang tua dan guru. VIII Menentukan penerapan adab kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari.
15. 3.6 Menganalisis kisah keteladanan Nabi Musa a.s. Kisah                     keteladanan Nabi Musa a.s. VIII Menganalisis cara meneladani kisah Nabi Musa a.s. dalam kehidupan sehari-hari.

 

NO.

KOMPETENSI DASAR (KD)

MATERI ESENSIAL

KELAS

INDIKATOR

16. 3.8 Memahami pengertian, dalil, contoh, dan dampak positif sifat husnuzan, tawadhu, tasamuh, dan ta’awun. Sifat                         husnuzan, tawadhu, tasamuh, dan ta’awun. VIII Menganalisis  peristiwa  yang terjadi dihubungkan dengan sikap husnuzan, tawadhu, tasamuh, dan ta’awun dalam kehidupan sehari- hari.
17. 3.9 Memahami pengertian, dalil, contoh dan dampak negatif sifat hasad, dendam, gibah, fitnah, dan namimah. Hasad,                             dendam, gibah, fitnah, dan namimah. VIII Menganalisis pengertian, dalil, contoh dan dampak negatif sifat hasad, dendam, gibah, fitnah, dan namimah dalam kehidupan sehari- hari.
18. 3.10 Menerapkan  adab bersosial media. Adab                             bersosial media. VIII Menentukan tindakan yang tepat dalam bersosial media dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
19. 3.11 Menganalisis kisah keteladanan sahabat Abu Bakar r.a. Kisah                     keteladanan Abu Bakar r.a. VIII Menganalisis perilaku sehari-hari yang sesuai dengan kisah keteladanan Abu Bakar r.a.
20. 3.1 Memahami  hakekat, dalil/buktinya, tanda tanda dan hikmah beriman kepada hari Akhir. Iman     kepada     hari akhir. IX Menganalisis     hakekat,     dalil/buktinya,                                    tanda tanda dan hikmah beriman kepada hari Akhir.

 

NO.

KOMPETENSI DASAR (KD)

MATERI ESENSIAL

KELAS

INDIKATOR

21. 3.2 Memahami peristiwa peristiwa alam gaib yang  berhubungan dengan hari akhir (‘Alam Barzah, Yaumul Ba‘ats, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza’, Shirat, Surga dan Neraka). Peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan  dengan      hari      akhir (‘Alam      Barzah, Yaumul Ba‘ats, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul  Jaza’, Shirat, Surga dan Neraka). IX Menentukan perilaku orang yang beriman kepada peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir (‘Alam Barzah, Yaumul Ba‘ats, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza’, Shirat, Surga dan Neraka).
22. 3.3  Menganalisis pengertian, contoh, dan dampak positif menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif dan inovatif. Pengertian, contoh, dan dampak positif menuntut  ilmu, kerja keras, kreatif, produktif  dan inovatif. IX Menganalisis pengertian , contoh, dan dampak positif menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif dan inovatif.
23. 3.4 Menerapkan adab bergaul      dengan saudara, teman dan tetangga. Adab bergaul dengan saudara, teman dan tetangga. IX ·       Menentukan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga.

·       Mengaitkan perilaku sehari-hari dengan dalil adab bergaul kepada saudara, teman, dan tetangga.

24. 3.5 Menganalisis  kisah keteladanan sahabat Umar bin `Khattab r.a. dan Aisyah r.a. Kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab r.a. dan Aisyah r.a. IX Menyimpulkan fenomena kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai keteladanan sahabat Umar bin Khattab r.a. dan Aisyah r.a.

 

 

NO.

KOMPETENSI DASAR (KD)

MATERI ESENSIAL

KELAS

INDIKATOR

25. 3.6  Menganalisis pengertian, dalil/ bukti, macam macam, dan hikmah beriman kepada qadha` dan qadar. Pengertian, dalil/bukti,  macam macam, dan hikmah beriman  kepada qadha` dan qadar. IX Menganalisis pengertian, dalil/bukti, macam macam, dan hikmah beriman  kepada  qadha` dan qadar.
26. 3.7 Menganalisis bentuk- bentuk perilaku menyimpang   dalam pergaulan  remaja (minuman keras, judi, pacaran dan tawuran). Perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. IX Menganalisis  bentuk-bentuk     perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja (minuman keras, judi, pacaran dan tawuran).
27. 3.8 Menerapkan  adab berjalan, makan dan minum serta berpakaian. Adab berjalan, makan dan minum serta berpakaian. IX Menentukan sikap yang seharusnya dilakukan dihubungkan dengan penerapan adab berjalan, makan dan minum serta berpakaian dalam kehidupan sehari-hari.
28. 3.9 Menganalisis sikap dan keteladanan sahabat Usman bin Affan r.a, dan Ali bin Abi Thalib karromallahu wajhah. Sahabat Usman bin Affan r.a, dan Ali bin Abi Thalib karromallahu wajhah. IX Menganalisis keteladanan sahabat Usman bin Affan r.a., dan Ali bin Abi Thalib karromallahu wajhah.

 

 

Komentarmu?